Dự Án

Thư Viện

Dự án để cho các dự án khác sử dụng

HSCore

HSCore

The lazy core of my personal projects

Đọc thêm
MinigameCore

MinigameCore

A core library for minigame development

Đọc thêm
UniHologram

UniHologram

A unified library to work with Minecraft's Hologram

Đọc thêm

Tổ Chức

Dự án quá lớn để làm trong một dự án đơn / được làm bởi nhiều người

BetterGUI

BetterGUI

An animated menu, a simple menu-designing tool, or just a better GUI plugin

Đọc thêm
GamesInTheBox

GamesInTheBox

Minigames in one region

Đọc thêm
FlexEGames

FlexEGames

A Minestom project to make a concept of "minigame per instance"

Đọc thêm

Cá Nhân

Dự án tôi làm cho vui

MCServerUpdater

MCServerUpdater

A program to update Minecraft server jar

Đọc thêm
BetterEconomy

BetterEconomy

A simple Economy plugin

Đọc thêm
BetterBoard

BetterBoard

A simple scoreboard plugin that is not dummy

Đọc thêm
Topper

Topper

A project / framework to handle single-value data tables

Đọc thêm
BadAppleBoard

BadAppleBoard

Addon for BetterBoard to create Bad Apple on Scoreboard

Đọc thêm
ConstructProjects

ConstructProjects

A small repo to build projects with Github Actions

Đọc thêm

Đóng Góp

Dự án tôi đóng góp vào

BentoBoxWorld

BentoBoxWorld

Expandable Minecraft server plugin for island-type games like SkyBlock or AcidIsland

Đọc thêm
Plugily Projects

Plugily Projects

Creating better future!

Đọc thêm
Minestom

Minestom

Reimplementing a light Minecraft server

Đọc thêm

Công Nhận

Các trang mà tôi chia sẻ về dự án của tôi

GitHub

GitHub

The largest code hosting platform

Đọc thêm
SpigotMC

SpigotMC

The largest Minecraft server community

Đọc thêm
MinecraftVN

MinecraftVN

A Vietnamese forum for Minecraft servers

Đọc thêm