Dự Án

Thư Viện

Dự án để cho các dự án khác sử dụng

https://avatars.githubusercontent.com/u/25300232

HSCore

The lazy core of my personal projects

Đọc thêm
https://avatars.githubusercontent.com/u/25300232

MinigameCore

A core library for minigame development

Đọc thêm
https://avatars.githubusercontent.com/u/25300232

UniHologram

A unified library to work with Minecraft's Hologram

Đọc thêm

Tổ Chức

Dự án quá lớn để làm trong một dự án đơn / được làm bởi nhiều người

https://raw.githubusercontent.com/BetterGUI-MC/.github/main/images/logo.svg

BetterGUI

An animated menu, a simple menu-designing tool, or just a better GUI plugin

Đọc thêm
https://avatars.githubusercontent.com/u/121072237

GamesInTheBox

Minigames in one region

Đọc thêm
https://avatars.githubusercontent.com/u/121995793

FlexEGames

A Minestom project to make a concept of "minigame per instance"

Đọc thêm

Cá Nhân

Dự án tôi làm cho vui

https://avatars.githubusercontent.com/u/25300232

MCServerUpdater

A program to update Minecraft server jar

Đọc thêm
https://avatars.githubusercontent.com/u/25300232

BetterEconomy

A simple Economy plugin

Đọc thêm
https://avatars.githubusercontent.com/u/25300232

BetterBoard

A simple scoreboard plugin that is not dummy

Đọc thêm
https://raw.githubusercontent.com/HSGamer/Topper/master/.github/logo.svg

Topper

A project / framework to handle single-value data tables

Đọc thêm
https://avatars.githubusercontent.com/u/25300232

BadAppleBoard

Addon for BetterBoard to create Bad Apple on Scoreboard

Đọc thêm
https://avatars.githubusercontent.com/u/25300232

ConstructProjects

A small repo to build projects with Github Actions

Đọc thêm

Đóng Góp

Dự án tôi đóng góp vào

https://avatars.githubusercontent.com/u/41555324

BentoBoxWorld

Expandable Minecraft server plugin for island-type games like SkyBlock or AcidIsland

Đọc thêm
https://avatars.githubusercontent.com/u/39135001

Plugily Projects

Creating better future!

Đọc thêm
https://avatars.githubusercontent.com/u/64444427

Minestom

Reimplementing a light Minecraft server

Đọc thêm

Công Nhận

Các trang mà tôi chia sẻ về dự án của tôi

https://github.githubassets.com/images/modules/logos_page/GitHub-Mark.png

GitHub

The largest code hosting platform

Đọc thêm
https://static.spigotmc.org/img/spigot.png

SpigotMC

The largest Minecraft server community

Đọc thêm
https://minecraftvn.net/styles/io/io/images/logo.png

MinecraftVN

A Vietnamese forum for Minecraft servers

Đọc thêm