Dự Án

Thư Viện

Dự án để cho các dự án khác sử dụng

HSCore

The lazy core of my personal projects

Đọc thêm

MinigameCore

A core library for minigame development

Đọc thêm

UniHologram

A unified library to work with Minecraft's Hologram

Đọc thêm

Tổ Chức

Dự án quá lớn để làm trong một dự án đơn / được làm bởi nhiều người

BetterGUI

An animated menu, a simple menu-designing tool, or just a better GUI plugin

Đọc thêm

GamesInTheBox

Minigames in one region

Đọc thêm

FlexEGames

A Minestom project to make a concept of "minigame per instance"

Đọc thêm

Cá Nhân

Dự án tôi làm cho vui

MCServerUpdater

A program to update Minecraft server jar

Đọc thêm

BetterEconomy

A simple Economy plugin

Đọc thêm

BetterBoard

A simple scoreboard plugin that is not dummy

Đọc thêm

Topper

A project / framework to handle single-value data tables

Đọc thêm

BadAppleBoard

Addon for BetterBoard to create Bad Apple on Scoreboard

Đọc thêm

ConstructProjects

A small repo to build projects with Github Actions

Đọc thêm

Đóng Góp

Dự án tôi đóng góp vào

BentoBoxWorld

Expandable Minecraft server plugin for island-type games like SkyBlock or AcidIsland

Đọc thêm

Plugily Projects

Creating better future!

Đọc thêm

Minestom

Reimplementing a light Minecraft server

Đọc thêm

Công Nhận

Các trang mà tôi chia sẻ về dự án của tôi

GitHub

The largest code hosting platform

Đọc thêm

SpigotMC

The largest Minecraft server community

Đọc thêm

MinecraftVN

A Vietnamese forum for Minecraft servers

Đọc thêm